sci
hub

to open science
Masaki, Yoshio; Furukawa, Tomoyasu; Watanabe, Michitaka; Ichikawa, Ginichiro . (1999). Effect of Adrenaline on Vagus Nerve Reflexes.. Nippon Jibiinkoka Gakkai Kaiho, 102(7), 891–897. doi:10.3950/jibiinkoka.102.891 
10.3950/jibiinkoka.102.891