sci
hub

to open science
Guo, Jie; Jin, Mohui; Duan, Jieli; Li, Jun; Fu, Han; Zhao, Lei; Xu, Zeyu; Ding, Yunhe; Jiang, Yinlong; Yang, Zhou . (2020). Design and Experiment of Banana De-Handing Device Based on Symmetrical Shape Deployable Mechanism. Symmetry, 12(3), 415–. doi:10.3390/sym12030415 
10.3390/sym12030415