sci
hub

to open science
Yang, Feiwen; Zeng, Jianhui; Long, Haibo; Xiao, Jialin; Luo, Ying; Gu, Jin; Zhou, Wuyi; Wei, Yen; Dong, Xianming . (2020). Micrometer Copper-Zinc Alloy Particles-Reinforced Wood Plastic Composites with High Gloss and Antibacterial Properties for 3D Printing. Polymers, 12(3), 621–. doi:10.3390/polym12030621 
10.3390/polym12030621