sci
hub

to open science
Lin, Bon-Jour; Chou, Kuan-Nein; Kao, Hung-Wen; Lin, Chin; Tsai, Wen-Chiuan; Feng, Shao-Wei; Lee, Meei-Shyuan; Hueng, Dueng-Yuan . (2014). Correlation between magnetic resonance imaging grading and pathological grading in meningioma. Journal of Neurosurgery, 121(5), 1201–1208. doi:10.3171/2014.7.JNS132359 
10.3171/2014.7.JNS132359