sci
hub

to open science
Liu, Lihua; Du, Linlin; Chen, Yiqiang; Qin, Shouming; Liang, Qiuli; Zou, Xiaoying; Liang, Xiangdong; Jiang, Jing; Chen, Quanfang; Wang, Ke; Xie, Canmao . (2014). Down-regulation of Aquaporin1 (AQP1) by peptidoglycan via p38 MAPK pathways in primary rat pleural mesothelial cells. Experimental Lung Research, 40(4), 145–153. doi:10.3109/01902148.2013.859333 
10.3109/01902148.2013.859333