sci
hub

to open science
Shi, Chenggang; Wu, Xiaotong; Su, Liuru; Shang, Chaoqi; Li, Xuewen; Wang, Yiquan; Li, Guang . (2020). A ZZ/ZW Sex Chromosome System in Cephalochordate Amphioxus. Genetics, (), genetics.303051.2020–. doi:10.1534/genetics.120.303051 
10.1534/genetics.120.303051