sci
hub

to open science
Liu, Yanzhen; Li, Yongfeng; Yang, Yonggang; Wen, Yuefang; Wang, Maozhang . (2011). Reduction of Graphene Oxide by Thiourea. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 11(11), 10082–10086. doi:10.1166/jnn.2011.4985 
10.1166/jnn.2011.4985