sci
hub

to open science
Xuefei Li; Yan Li; Xiaonan Kang; Kun Guo; Haiyu Li; Dongmei Gao; Lu Sun; Yinkun Liu. (2010). Dynamic alteration of protein expression profiles during neoplastic transformation of rat hepatic oval-like cells. , 101(5), 1099–1107. doi:10.1111/j.1349-7006.2010.01513.x 
10.1111/j.1349-7006.2010.01513.x