sci
hub

to open science
Zhang, Lei; Yang, Fan; Daniel Zhang, Yimin; Zhu, Ying Julie . (2016). [IEEE 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) - Phoenix, AZ, USA (2016.9.25-2016.9.28)] 2016 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP) - Road crack detection using deep convolutional neural network. , (), 3708–3712. doi:10.1109/ICIP.2016.7533052 
10.1109/ICIP.2016.7533052