sci
hub

to open science
Wu, Lifang; Zhao, Lidong; Jian, Meng; Mao, Yuxin; Yu, Miao; Guo, Xiaohua . (2018). EHMP-DLP: multi-projector DLP with energy homogenization for large-size 3D printing. Rapid Prototyping Journal, 24(9), 1500–1510. doi:10.1108/rpj-04-2017-0060 
10.1108/rpj-04-2017-0060