sci
hub

to open science
KUBOTA, YUKIO; TOYODA, YOSHIRO; UEDA, YUTAKA; FUJIMORI, MITSUGU; MORI, KENJIRO; OKAMOTO, TAKESHI; YASUDA, TATSUO; MATSUURA, HIDEO . (1984). Device for determining location of an endotracheal catheter tip. Critical Care Medicine, 12(2), 125–126. doi:10.1097/00003246-198402000-00010 
10.1097/00003246-198402000-00010