sci
hub

to open science
Chen, Xiang; Li, Xiaojie; Yan, Honghao; Wang, Xiaohong; Miao, Yusong . (2017). Explosive compact-coating of tungsten–copper alloy to a copper surface. Materials Research Express, 4(3), 036502–. doi:10.1088/2053-1591/aa664c 
10.1088/2053-1591/aa664c