sci
hub

to open science
Papadopoulou, Anna; Anastasiou, Ioannis; Spagopoulou, Foteini; Stalimerou, Malda; Terzopoulou, Sofia; Legakis, Anastasios; Vogler, Alfried P. . (2011). Testing the Species–Genetic Diversity Correlation in the Aegean Archipelago: Toward a Haplotype-Based Macroecology?. The American Naturalist, 178(2), 241–255. doi:10.1086/660828 
10.1086/660828