sci
hub

to open science
Jiang, Mengmeng; Bai, Xiting; Sun, Jun; Zhu, Wenxue . (2020). Implication of ultrasonic power and frequency for the ultrasonic vacuum drying of honey. Drying Technology, (), 1–12. doi:10.1080/07373937.2020.1750026 
10.1080/07373937.2020.1750026