sci
hub

to open science
Gong, S. J.; Duan, Chun-Gang; Zhu, Zi-Qiang; Chu, Jun-Hao. (2012). Manipulation of magnetic anisotropy of Fe/graphene by charge injection. , 100(12), 122410–0. doi:10.1063/1.3697627 
10.1063/1.3697627