◂
sci
hub

to open science
Li, Jieling; Xing, Ruirui; Bai, Shuo; Yan, Xuehai . (2019). Recent Advances of Self-assembling Peptide-Based Hydrogels for Biomedical Applications. Soft Matter, (), 10.1039.C8SM02573H–. doi:10.1039/c8sm02573h 
10.1039/c8sm02573h