sci
hub

to open science
Zhang, Haoran; Qin, Xianying; Wu, Junxiong; He, Yan-Bing; Du, Hongda; Li, Baohua; Kang, Feiyu . (2015). Electrospun core–shell silicon/carbon fibers with an internal honeycomb-like conductive carbon framework as an anode for lithium ion batteries. J. Mater. Chem. A, 3(13), 7112–7120. doi:10.1039/C4TA06044J 
10.1039/C4TA06044J