sci
hub

to open science
Chunyan Yao;Zhiyuan Wang;Huiyong Jiang;Ren Yan;Qianfei Huang;Yin Wang;Hui Xie;Ying Zou;Ying Yu;Longxian Lv;. (2021). Ganoderma lucidum promotes sleep through a gut microbiota-dependent and serotonin-involved pathway in mice . Scientific Reports, (), –. doi:10.1038/s41598-021-92913-6 
10.1038/s41598-021-92913-6