sci
hub

to open science
Xiang Liu;Liang Yin;Dongsheng Ren;Li Wang;Yang Ren;Wenqian Xu;Saul Lapidus;Hewu Wang;Xiangming He;Zonghai Chen;Gui-Liang Xu;Minggao Ouyang;Khalil Amine;. (2021). In situ observation of thermal-driven degradation and safety concerns of lithiated graphite anode . Nature Communications, (), –. doi:10.1038/s41467-021-24404-1 
10.1038/s41467-021-24404-1