sci
hub

to open science
Ogi, Kazuhiro; Hosoya, Masaki; Tanaka, Yasuhiro; Uejima, Hiroshi; Itoh, Yasuaki; Kawamata, Yuji; Harada, Masataka; Kobayashi, Makoto; Fujii, Ryo; Fukusumi, Shoji. (2003). Free fatty acids regulate insulin secretion from pancreatic β cells through GPR40. , 422(6928), 173–176. doi:10.1038/nature01478 
10.1038/nature01478