sci
hub

to open science
Ma, Dawei; Xia, Chengfeng; Jiang, Jiqing; Zhang, Jianhua; Tang, Wenjun. (2003). Aromatic Nucleophilic Substitution or CuI-Catalyzed Coupling Route to Martinellic Acid. , 68(2), 442–451. doi:10.1021/jo026125z 
10.1021/jo026125z