sci
hub

to open science
Daly, Matthew; Cao, Changhong; Sun, Hao; Sun, Yu; Filleter, Tobin; Singh, Chandra Veer . (2016). Interfacial Shear Strength of Multilayer Graphene Oxide Films. ACS Nano, (), acsnano.5b05771–. doi:10.1021/acsnano.5b05771 
10.1021/acsnano.5b05771