sci
hub

to open science
Yang, Yue; Qiao, Sen; Jin, Ruofei; Zhou, Jiti; Quan, Xie . (2018). A novel anaerobic electrochemical membrane bioreactor with CNTs hollow fiber membrane cathode to mitigate membrane fouling and enhance energy recovery. Environmental Science & Technology, (), acs.est.8b05186–. doi:10.1021/acs.est.8b05186 
10.1021/acs.est.8b05186