sci
hub

to open science
Bing-qiang YU; Ya-bo SUN; Hong-min LIU; Lei YOU; Yan PENG. (2010). Compensation Model for Shape Measuring of Cold Strip Rolling. , 17(6), 0–26. doi:10.1016/s1006-706x(10)60108-2 
10.1016/s1006-706x(10)60108-2