sci
hub

to open science
Jie Liu; Hongbao Sun; Xiangjun Liu; Liang Ouyang; Tairan Kang; Yongmei Xie; Xiaoyan Wang. (2012). Direct construction of novel exo′-selective spiropyrrolidine bisoxindoles via a three-component 1,3-dipolar cycloaddition reaction. , 53(18), 2336–2340. doi:10.1016/j.tetlet.2012.02.099 
10.1016/j.tetlet.2012.02.099