sci
hub

to open science
Qiang Li; Dan Wang; Yong Wu; Wangliang Li; Yunjian Zhang; Jianmin Xing; Zhiguo Su. (2010). One step recovery of succinic acid from fermentation broths by crystallization. , 72(3), 294–300. doi:10.1016/j.seppur.2010.02.021 
10.1016/j.seppur.2010.02.021