sci
hub

to open science
Liang, Dong; Ni, Zhiyou; Xia, Hui; Xie, Yue; Lv, Xiulan; Wang, Jin; Lin, Lijin; Deng, Qunxian; Luo, Xian . (2019). Exogenous melatonin promotes biomass accumulation and photosynthesis of kiwifruit seedlings under drought stress. Scientia Horticulturae, 246(), 34–43. doi:10.1016/j.scienta.2018.10.058 
10.1016/j.scienta.2018.10.058