sci
hub

to open science
Hong, Keqian; Xu, Hanbing; Wang, Junning; Zhang, Lubin; Hu, Huigang; Jia, Zhiwei; Gu, Hui; He, Quanguang; Gong, Deqiang . (2013). Quality changes and internal browning developments of summer pineapple fruit during storage at different temperatures. Scientia Horticulturae, 151(), 68–74. doi:10.1016/j.scienta.2012.12.016 
10.1016/j.scienta.2012.12.016