sci
hub

to open science
Zhao, Zhenghong; Lin, Tianran; Liu, Wenren; Hou, Li; Ye, Fanggui; Zhao, Shulin . (2019). Colorimetric detection of blood glucose based on GOx@ZIF-8@Fe-polydopamine cascade reaction. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, (), S1386142519304421–. doi:10.1016/j.saa.2019.04.061 
10.1016/j.saa.2019.04.061