sci
hub

to open science
Li, Xiang; Zhang, Wei; Ma, Hui; Luo, Zhong; Li, Xu . (2020). Domain generalization in rotating machinery fault diagnostics using deep neural networks. Neurocomputing, 403(), 409–420. doi:10.1016/j.neucom.2020.05.014 
10.1016/j.neucom.2020.05.014