sci
hub

to open science
Miao Yan; Huan-De Li; Ben-Mei Chen; Xiao-Lei Liu; Yun-Gui Zhu. (2010). Determination of metoclopramide in human plasma by LC–ESI-MS and its application to bioequivalance studies. , 878(11-12), 883–887. doi:10.1016/j.jchromb.2010.02.006 
10.1016/j.jchromb.2010.02.006