sci
hub

to open science
Wu, Mei-Ling; Xu, Dong-Sheng; Bai, Wan-Zhu; Cui, Jing-Jing; Shu, Hong-Ming; He, Wei; Wang, Xiao-Yu; Shi, Hong; Su, Yang-Shuai; Hu, Ling; Zhu, Bing; Jing, Xiang-Hong . (2015). Local cutaneous nerve terminal and mast cell responses to manual acupuncture in acupoint LI4 area of the rats. Journal of Chemical Neuroanatomy, 68(), 14–21. doi:10.1016/j.jchemneu.2015.06.002 
10.1016/j.jchemneu.2015.06.002