sci
hub

to open science
Cheng, Yao; Fu, Yuanjie; Xin, Yunchang; Chen, Gang; Wu, Peidong; Huang, Xiaoxu; Liu, Qing . (2020). twinning behavior under biaxial tension of Mg–3Al–1Zn plate. International Journal of Plasticity, (), 102754–. doi:10.1016/j.ijplas.2020.102754 
10.1016/j.ijplas.2020.102754