sci
hub

to open science
Jin, Hang; Wang, Wei; Liu, Fangyuan; Yu, Zhipeng; Chang, Hongli; Li, Kai; Gong, Jing . (2017). Roles of interfacial dynamics in the interaction behaviours between deformable oil droplets. International Journal of Multiphase Flow, 94(), 44–52. doi:10.1016/j.ijmultiphaseflow.2017.04.009 
10.1016/j.ijmultiphaseflow.2017.04.009