sci
hub

to open science
Norihiko Sakai; Kengo Furuichi; Yasuyuki Shinozaki; Hiroyuki Yamauchi; Tadashi Toyama; Shinji Kitajima; Toshiya Okumura; Satoshi Kokubo; Motoo Kobayashi; Kazuya Takasawa; Shin-ichi Takeda; Mitsuhiro Yoshimura; Shuichi Kaneko; Takashi Wada. (2010). Fibrocytes are involved in the pathogenesis of human chronic kidney disease. , 41(5), 0–678. doi:10.1016/j.humpath.2009.10.008 
10.1016/j.humpath.2009.10.008