sci
hub

to open science
Jian, Wenjie; Sun, Yuanming; Huang, Huan; Yang, Youhui; Peng, Shuhui; Xiong, Bo; Pan, Tingtiao; Xu, Zhenlin; He, Mingxiang; Pang, Jie . (2013). Study on preparation and separation of Konjac oligosaccharides. Carbohydrate Polymers, 92(2), 1218–1224. doi:10.1016/j.carbpol.2012.09.065 
10.1016/j.carbpol.2012.09.065