sci
hub

to open science
Lanlan Hou;Jingchong Liu;Dianming Li;Yuan Gao;Yaqiong Wang;Rongjun Hu;Wen Ren;Shuixiang Xie;Zhimin Cui;Nü Wang;. (2021). Electrospinning Janus Nanofibrous Membrane for Unidirectional Liquid Penetration and Its Applications . Chemical Research in Chinese Universities, (), –. doi:10.1007/s40242-021-0010-4 
10.1007/s40242-021-0010-4