sci
hub

to open science
Guodong Zhao;Qu Liu;Zhiming Zhao;Xiuping Zhang;Yuanxing Gao;Xianglong Tan;Rong Liu;. (2021). The standardized technique and surgical video of robotic pancreaticoduodenectomy at the Chinese PLA General Hospital . Updates in Surgery, (), –. doi:10.1007/s13304-021-01149-6 
10.1007/s13304-021-01149-6