sci
hub

to open science
Cai, Liqi; Wang, Jundong; Peng, Jinping; Tan, Zhi; Zhan, Zhiwei; Tan, Xiangling; Chen, Qiuqiang . (2017). Characteristic of microplastics in the atmospheric fallout from Dongguan city, China: preliminary research and first evidence. Environmental Science and Pollution Research, (), –. doi:10.1007/s11356-017-0116-x 
10.1007/s11356-017-0116-x