sci
hub

to open science
Nobuaki Suzuki, Hirotaka Uefuji, Takashi Nishikawa, Yukio Mukai, Atsushi Yamashita, Masahira Hattori, Naotake Ogasawara, Takeshi Bamba, Ei-ichiro Fukusaki, Akio Kobayashi, Yoshiyuki Ogata, Nozomu Sakurai, Hideyuki Suzuki, Daisuke Shibata, Yoshihisa Nakazawa. (2012). Construction and analysis of EST libraries of thetrans-polyisoprene producing plant,Eucommia ulmoidesOliver. , 236(5), 1405–1417. doi:10.1007/s00425-012-1679-x 
10.1007/s00425-012-1679-x