sci
hub

to open science
Xu Xu; Junying Zhang; Zichao Jin; Jue Cheng. (2012). Preparation of phenolic microspheres in water/“water” system. , 23(7), 0–0. doi:10.1002/pat.2010 
10.1002/pat.2010