sci
hub

to open science
Zhan-Hui Lu; Wei Cao; He-Hua Peng; Feng Wang; Eizo Tatsumi; Kaoru Kohyama; Li-Te Li. (2008). Effect of fermentation metabolites on rheological and sensory properties of fermented rice noodles. , 88(12), 2134–2141. doi:10.1002/jsfa.3325 
10.1002/jsfa.3325